Kto sme

Adresa našej webovej stránky je: www.vyroba-nabytku.sk. Prevádzkovateľom stránky je Dušan Štetka, 03853 Turany, Riečna 1726/43.

Prevádzkovateľ tejto stránky (Dušan Štetka, 03853 Turany, Riečna 1726/43, zapísaný v ŽR SR na Okresnom úrade v Martine, číslo živnostenského registra: 507-6525) v súlade so svojou informačnou povinnosťou v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) poskytuje dotknutým osobám dole uvedené informácie o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb prevádzkovateľom. Dotknutou osobou sa rozumie identifikovaná alebo identifikovateľná fyzická osoba, ktorej osobné údaje sú predmetom spracúvania.

Dotknutá osoba potvrdzuje, že sa oboznámila s informáciami o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom uvedenými v tomto dokumente a že si tým voči nej prevádzkovateľ riadne splnil svoju informačnú povinnosť.

Účel a právny základ spracúvania osobných údajov
Sme obchodná spoločnosť a spracúvanie osobných údajov v súvislosti s poskytovaním produktov a služieb pokladáme za oprávnený záujem spoločnosti podľa čl.6 ods.1 písm.f) Nariadenia EÚ (spracúvanie osobných údajov na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ) – ide o potrebu evidovania obchodných prípadov.

Aké osobné údaje získavame a prečo ich zbierame
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, ktoré ste poskytli osobne, alebo napr. vyplnením a odoslaním kontaktného formulára, alebo inou komunikáciou s prevádzkovateľom.

Z predpisov v oblasti účtovníctva a správy daní nám vyplýva povinnosť spracúvať osobné údaje nachádzajúce sa napr. v účtovných dokladoch, záznamoch alebo podkladoch (napr. faktúry) – ide o plnenie právnych povinností podľa čl.6 ods.1 písm.c) Nariadenia EÚ (spracúvanie osobných údajov na účely splnenia zákonnej povinnosti prevádzkovateľa).

S kým zdieľame vaše údaje

  • poskytovatelia analytických nástrojov (napr. Google);
  • inštitúcie a orgány štátnej správy, ktorým sa poskytujú údaje na základe zákonov alebo osobitných predpisov;

Prenos osobných údajov do tretích krajín

Niektorí príjemcovia osobných údajov môžu sídliť alebo ich servery sa môžu nachádzať mimo EÚ (napr. v USA).
Spoločnosti, ktoré sa certifikovali v rámci tzv. EU-US Privacy Schield mechanizmu sú podľa rozhodnutia Komisie EÚ považované za poskytujúce primeranú ochranu osobných údajov ako v EÚ. Medzi také patrí napr. Google LLC

Ako dlho uchovávame vaše údaje

  • Osobné údaje uchovávame:
    ak je základom ich spracúvania Vami udelený súhlas, tak do zániku účelu ich spracúvania alebo do odvolania Vášho predchádzajúceho súhlasu (podľa toho čo nastane skôr);
  • pri ostatných právnych základoch do zániku účelu spracúvania osobných údajov, najmenej však do doby stanovenej osobitnými zákonmi (o archívoch a registratúrach, o účtovníctve, o dani z príjmov, o zdravotnom poistení, o sociálnom poistení, obchodný zákonník a iné);

Profilovanie

Prevádzkovateľ nevykonáva automatizované profilovanie – teda spracovateľské operácie, na základe ktorých by dochádzalo k prijímaniu rozhodnutia s právnym účinkom alebo iným podstatným vplyvom na Vašu osobu, ktoré by boli založené výlučne len na plne automatizovanom spracúvaní Vašich osobných údajov.

Aké práva máte nad svojimi údajmi

Ak na tejto webovej stránke máte účet, alebo ste tu pridali komentár, môžete požiadať o export vašich osobných údajov, ktoré o vás ukladáme, včetne údajov, ktoré ste nám poskytli. Môžete tak isto požiadať o vymazanie osobných údajov. To sa ale netýka údajov, ktoré o vás musíme uchovávať z administratívnych, právnych alebo bezpečnostných dôvodov.

Cookies

Cookies sú malé textové súbory, ktoré zlepšujú používanie webstránky napr. zapamätaním voľby návštevníka pri otváraní nového okna, meraní návštevnosti webstránky alebo spôsobu jej využívania pre jej užívateľské zlepšovanie. Naše webové stránky používajú súbory cookies najmä na účely základného / všeobecného merania návštevnosti. Aj keď sú informácie zhromažďované pomocou cookies a ďalších podobných technológií typicky neosobnej povahy, tak v rozsahu, v ktorom sú IP adresy a podobné identifikátory považované právnym poriadkom za osobné údaje, zachádzame s týmito identifikátormi ako s osobnými údajmi.

Poučenie o právach dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo získať od Prevádzkovateľa o potvrdenie o tom, či spracúva osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. V prípade, ak Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje o dotknutej osobe, dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a ďalším informáciám, ktoré jej majú byť poskytnuté v zrozumiteľnej forme.

Ako dotknutá osoba máte práva uvedené v §§ 28 – 30 Zákona. K týmto právam patrí v zmysle § 28 ods. 1 Zákona najmä právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať:

a) potvrdenie, či sú alebo nie sú Vaše osobné údaje spracúvané,
b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme,
c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získala Vaše osobné údaje na spracúvanie,
d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam Vašich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
e) opravu alebo likvidáciu Vašich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
f) likvidáciu Vašich osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môžete požiadať o ich vrátenie,
g) likvidáciu Vašich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona.

Vaše vyššie uvedené právo podľa písmena e) a f) možno obmedziť len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona, alebo jeho uplatnením by bola porušená Vaša ochrana, alebo by boli práva a slobody iných osôb.

Zároveň máte v súlade s § 28 ods. 3 Zákona právo u prevádzkovateľa na základe písomnej žiadosti namietať voči:

  • spracúvaniu Vašich osobných údajov, o ktorých predpokladáte, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez Vášho súhlasu a žiadať o ich likvidáciu,
  • využívaniu Vášho titulu, mena, priezviska a adresy na účely priameho marketingu v poštovom styku,
  • poskytovaniu Vášho titulu, mena, priezviska a adresy na účely priameho marketingu.

V zmysle § 28 ods. 4 Zákona máte na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) Zákona vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do Vašich práv alebo právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje ktorých spracúvanie ste namietali, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

Podľa § 28 ods. 5 Zákona máte na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo právne účinky alebo významný dosah, ak sa takéto rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania Vašich osobných údajov. V takomto prípade máte právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný Vašej žiadosti vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutí bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia Vás prevádzkovateľ informuje najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti. Toto právo nemáte iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel Vašej požiadavke, alebo ako prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie Vašich oprávnených záujmov.

Ak svoje právo uplatníte

a) písomne a z obsahu Vašej žiadosti vyplýva, že uplatňujete svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa Zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom musíte doručiť písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,
b) osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a Váš podpis; kópiu zápisnice je bnt international povinná Vám odovzdať,
c) ak bnt international spracúva Vaše osobné údaje prostredníctvom sprostredkovateľa a svoje právo uplatníte u neho, je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať bnt international bez zbytočného odkladu.

Pri podozrení, že Vaše osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môžete podať Úradu na ochranu osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

Ak  nemáte spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, Vaše práva môže uplatniť Váš zákonný zástupca. V prípade Vášho úmrtia Vaše práva vyplývajúce zo Zákona môže uplatniť Vaša blízka osoba.

Vašu žiadosť podľa § 28 ods. 1 písm. a) až c), e) až h) a ods. 3 až 5 Zákona vybaví prevádzkovateľ bezplatne. Vašu žiadosť podľa § 28 ods. 1 písm. d) Zákona vybaví prevádzkovateľ bezplatne okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie na Vašu adresu, ak osobitný zákon neustanovuje inak. Vašu žiadosť vybaví prevádzkovateľ najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia.